wniosek rekrutacja

Rekrutacja do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2024/25

 

Dyrekcja szkoly Podstawowej nr 20 w Krakowie zawiadamia, że rekrutacja dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025 trwać będzie od 1 marca 2024 roku do 29 marca 2024 roku zgodnie z terminami określonymi w załączniku do Zarządzenia Nr 309/2024 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30.01.2024 roku.

Rekrutacja na rok szkolnych 2024/2025 prowadzona jest z wykorzystaniem  elektronicznego systemu rekrutacyjnego dla rodziców Elemento (https://krakow.elemento.pl).
Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu.

Zapisy i rekrutacja do klas pierwszych dotyczą uczniów urodzonych w 2017 roku oraz dzieci starszych korzystających w ubiegłym roku z odroczenia obowiązku szkolnego. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat (tj. urodzone w 2018 roku) jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 lub posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wnioski rekrutacyjne rodzice mogą również podpisać za pomocą profilu zaufanego.
Innym sposobem zapisania dziecka do szkoły jest odręczne wypełnienie Zgłoszenia/Wniosku o przyjęcie, podpisanie i dostarczenie do sekretariatu szkoły. Druk (w formie papierowej) można również pobrać w sekretariacie szkoły od 1 marca 2024 roku lub ze strony serwisu rekrutacyjnego Elemento (https://krakow.elemento.pl).

Zgłoszenie/Wniosek o przyjęcie należy dostarczyć w terminie do 29 marca b.r. Komisja rekrutacyjna w szkole weryfikuje złożoną kartę zapisu, następnie dane wprowadzane są do systemu lub potwierdza się dane wprowadzone już do systemu elektronicznej rekrutacji.

Terminarz rekrutacji:

1–29 marca – wprowadzanie wniosków przez elektroniczny system rekrutacyjny dla rodziców oraz przyjmowanie wniosków o przyjęcie w szkołach podstawowych.
19 kwietnia – ogłoszenie wyników rekrutacji; listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych wywieszane są w szkołach uczestniczących w rekrutacji; rodzice, którzy podali we wniosku adres mailowy, otrzymują wiadomość na skrzynkę pocztową; rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną szkołę, uzyskują informację o wynikach rekrutacji w szkole wskazanej przez nich jako pierwsza.
22 kwietnia – 7 maja – potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
8 maja – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
9-23 maja – rekrutacja uzupełniająca